SIDE 10
Location: Xikou, Ningbo, near Shanghai, China
Time: 11-15 June, 2012 (arrival day 10 June, departure day 16 June)
Organizers: Xing-biao Hu, Qingping Liu, Senyue Lou, and Youjin Zhang

There is a summer school in Ningbo before the conference:
4-8 June, 2012 (arrival day 3 June, departure day 9 June)

The conference web page is here.